พิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโกเมน 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 มีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง และระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านาน อีกทั้งโครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 361 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-09-07 10:40:45

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In