โครงการวันส่งเสริมการรักการอ่านและส่งมอบห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียน ตชด.

15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูล เป็นสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการวันส่งเสริมการรักการอ่านและส่งมอบห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้สามารถดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 357 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-08-17 11:57:40

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In