นิเทศนักศึกษา 2/2557

     17-20 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 10 เมษายน 2558 สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาทิเช่น

   1. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
   2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น)
   3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
   4. สถาบันพระปกเกล้า (กรุงเทพฯ)
   5. สำนักหอสมุดแห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
   6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)
   7. สถาบันสร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (กรุงเทพฯ)


   การนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา ร่วมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานและสถานประกอบการ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 375 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2015-02-23 11:41:32

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In