สอบโปรเจคและนิเทศก์ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโกเมน 1 อาคารโกเมน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้สอบโครงงานการศึกษาอิสระทางสารสนเทศศาสตร์ เพื่อประเมินผลงานหลังจากที่นักศึกษาได้จัดทำโครงงานฯ ในภาคเรียนที่ 1/2557 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ประภากร แก้ววรรณา ผศ.พฤษมงคล จุลพูล ผศ.นาวา วงษ์พรหม และ อ.วราภรณ์ ขยายผล เป็นกรรมการผู้ควบคุมสอบ

   ในวันเดียวกันสาขาวิชาฯ ได้จัดโครงการนิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2557 ทั้งนี้คณาจารย์ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแก่นักศึกษา พร้อมกำชับให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 372 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-12-22 13:03:49

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In