โครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัด โครงการอาสาพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสกดาว ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และสามารถตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษา คณาจารย์ และครูโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาห้องสมุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 553 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 14:30:39

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In