โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต ณ วัดธาตุยางชุม อำเภอกุดจับ

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ เข้าวัดพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดธาตุยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์ และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยร่วมกันถวายภัตตาหาร และปลูกต้นไม้ ปรังปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด

    การจัดโครงการในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม และสาขาวิชาฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกให้นักศึกษามีใจเป็นจิตอาสาและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงต้องการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทำความดีกัน ร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน เพื่อให้เป็นสถานที่ ที่มีความงดงาม สะอาดเรียบร้อย อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 570 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 14:22:47

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In