นิเทศก์นักศึกษาโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ออกนิเทศก์นักศึกษาโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถาบันการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ในการออกนิเทศก์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีอาจารย์นิเทศก์ดังนี้
     1. รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวา วงษ์พรม
     4. อาจารย์ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

     โดยหัวข้อโครงงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีดังนี้

     - การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
     - การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนโกมลวิทยาคาร อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

     อาจารย์ผู้นิเทศก์ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติแก่นักศึกษา เพี่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
ภาพ/ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 440 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 14:06:46

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In