พิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องโกเมน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัด พิธีไหว้ครู เชิดชูคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านาน

     อีกทั้งโครงการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ การปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
ข่าว : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา

ภาพประกอบข่าว

อ่าน : 315 | ที่มา : สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ประกาศโดย : ราชวิทย์ ทิพย์เสนา | ประกาศเมื่อ : 2014-10-20 13:32:29

© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In