บริการวิชาการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560

16 - 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ณ ห้อง 713 อาคาร 7 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ Thailand 4.0, สารสนเทศกับไทยแลนด์ 4.0, นวัตกรรมสารสนเทศเพื่อชุมชน, นิทรรศการอาเซียน และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลและรับความรู้ ทักษะทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำสารสนเทศไปใช้ในชีวิติประจำวัน ทันต่อการพัฒนาประเทศชาติในยุคปัจจุบัน


การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ รร.ตชด.

20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้

โดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ติดตั้งระบบ OBEC Library ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับการยืม - คืน และสืบค้นสารสนเทศ และได้จัดหนังสือเข้าชั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน


โครงการ สิงห์-ราชภัฏ "ฝ่ายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ"

13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านสระใคร หมู่ 3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ สิงห์-ราชภัฏ "ฝ่ายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ" โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เกิดคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ


© 2014 | is.udru.ac.th All Right Reserved

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ | Sign-In